Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do projektu

logo_projektu.jpeg
 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie w okresie 30.06.2020 – 30.06.2022 będzie realizował projekt „Kompleksowa opieka nad osobami starszymi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.  Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych a także zwiększenie świadomości i wzrost aktywności społecznej osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami oraz osób żyjących lub zagrożonych ubóstwem poprzez szerzenie dostępu do oferty profilaktyki zdrowotnej oraz promocji aktywnego i zdrowego stylu życia seniorów. W ramach projektu chcemy pomóc osobom zamierzającym zachować jak najdłużej sprawność intelektualną i fizyczną, poprzez wskazanie sposobów takiego działania oraz zmotywowanie do ich stosowania. W projekcie planuje się objęcie opieką 200 osób, 30 osób zostanie objętych indywidualną opieką długoterminową w warunkach domowych, pozostałe 170 osób (które nie będą kwalifikować się do opieki długoterminowej) również zostanie objęte opieką indywidualną i grupową. Będą mieli dostęp do zajęć i konsultacji z fizjoterapeutami, psychologiem, dietetykiem, terapeutą zajęciowym, logopedą, pielęgniarką. Będą mogli uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych albo zajęciach grupowych (m.in. nordic walking, pilates, basen, wycieczki rowerowe). Projekt skierowany jest do osób mieszkających w rozumieniu KC na terenie województwa opolskiego.

 

Procedura rekrutacji uczestników projektu, przebiegać będzie następująco:

1. dokonanie przez Kandydata zgłoszenia do projektu, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej i w placówce realizatora i odesłanie go na adres mailowy, bądź dostarczenie go bezpośrednio do biura Projektu, albo przesłanie pocztą,

2. o zakwalifikowaniu do Projektu decyduje Koordynator, który tworzy listę uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń i spełnieniu wymaganych kryteriów, tj. przynależność do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

3. po zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie, Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie,

4. po zakwalifikowaniu się do Projektu, Uczestnik ma obowiązek uczestnictwa  w realizowanym projekcie,

5. termin zakończenia rekrutacji będzie ogłoszony na stronie internetowej,

6. liczba Uczestników jest ograniczona. W przypadku braku wolnych miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji/zgonu Uczestników z listy, prawo do uczestnictwa w Projekcie będą miały osoby z listy rezerwowej, według kolejności na tej liście.

Wsparcie będzie zaplanowane kompleksowo dla każdego uczestnika. Do otrzymania określonego wsparcia będzie kwalifikować fizjoterapeuta pracujący w projekcie po przeprowadzeniu wstępnej wizyty fizjoterapeutycznej oraz na podstawie zgłaszanych potrzeb osoby zakwalifikowanej do projektu.

 

Załączniki:

DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx (63,16KB)
DOCXOświadczenie wizerunek.docx (103,25KB)
DOCXZałącznik nr 7 - RODO.docx (61,38KB)