Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Gogolinie

Opole: Rozbudowie Ośrodka Zdrowia w Gogolinie ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie,
ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin, Tel. 77 40 76 961, Faks 77 46 66 247, e-mail: gozgogolin@op.pl, strona
internetowa: bip.goz.gogolin.pl INWESTOR ZASTĘPCZY: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z
o.o., ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole, tel. 77 454 29 94, faks 77 454 67 57, e-mail: inwesdim@neostrada.pl
Numer ogłoszenia: 62309 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INWESDIM" Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4542994, 4545753, faks
077 4546757.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.goz.gogolin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowie Ośrodka Zdrowia w Gogolinie ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, ul.
Szkolna 2, 47-320 Gogolin, Tel. 77 40 76 961, Faks 77 46 66 247, e-mail: gozgogolin@op.pl, strona internetowa: bip.goz.gogolin.pl INWESTOR ZASTĘPCZY:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o., ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole, tel. 77 454 29 94, faks 77 454 67 57, e-mail: inwesdim@neostrada.pl.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Rozbudowie Ośrodka
Zdrowia w Gogolinie w ramach zadania Poprawa opieki perinatalnej poprzez rozbudowę oraz zakup sprzętu medycznego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Gogolinie. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia o pomieszczenia gabinetów lekarskich oraz częściową przebudowę polegającą na
dostosowaniu komunikacji między częścią istniejącą a rozbudowywaną a także rozbiórka części istniejącego budynku (część elewacji zachodniej). Parter części
dobudowanej zlokalizowany będzie niżej od części istniejącej (30 cm nad terenem) i połączony z częścią istniejącą przejściem technologicznym dla personelu
medycznego. Piętro części dobudowanej powiązane będzie funkcjonalnie z piętrem części istniejącej. W nowo powstałej - dobudowanej części budynku przewiduje
się lokalizację: - na parterze: biuro medycyny pracy, pomieszczenie punktu poboru krwi, gabinet położnej, gabinet lekarza ginekologa, gabinet zabiegowy,
poczekalnię, umywalnię i wc. - na piętrze: biuro administracji, gabinet kardiologiczny, gabinet neurologiczny, gabinet otolaryngologiczny, pokój badań gabinetu
otolaryngologicznego, pokój badań gabinetu okulistycznego (istniejącego). Budynek po rozbudowie tworzy zwartą bryłę nawiązując układem okien oraz dachem do
stanu przed rozbudową. Zestawienie powierzchni: - powierzchnia zabudowy: istniejącego budynku - 261,00 m2, rozbudowy - 118,20 m2 - powierzchnia zabudowana
stanowi 45% powierzchni działki - powierzchnia czynna biologicznie stanowi 45% powierzchni działki Dane ogólne części budynku - rozbudowy: - szerokość budynku -
8,00 m - długość budynku - 14,09 m - powierzchnia zabudowy - 118,20 m2 - kubatura - 910,00 m3.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.44.22.00-9, 45.26.00.00-7, 45.41.00.00-4,
45.42.11.00-5, 45.43.00.00-0, 45.43.10.00-7, 45.26.12.11-6, 45.44.21.00-8, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.23.00-6, 45.33.22.00-5, 45.33.12.10-1,
45.33.11.00-7, 45.11.13.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy
złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z
późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto nr: 25 8883 0005 2001 0010
5356 0002 dopiskiem WADIUM na: Rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Gogolinie. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, Wykonawca powinien do
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=62...
1 z 4 2015-04-30 14:55oferty dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem (dokument polecenia przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium). Za skuteczne
wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które wpłynie na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, musi być ona gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która
ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało
się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Dodatkowo gwarantujemy nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę wadium na pierwsze pisemne żądanie,
jeżeli Zleceniodawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że Zleceniodawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego
stronie. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale w ofercie, w odrębnej kopercie z napisem: WADIUM, a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
dołączyć do oferty. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, których oferty nie zostaną zabezpieczone wadium. Zwrot, żądanie ponownego wniesienia lub
utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisana umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych ofercie, - nie wniósł wzmaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało
się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch zadań w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy budynków użyteczności
publicznej o wartości robót powyżej 700 000,00 zł brutto każde zadanie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował - przynajmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń [zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 z 2006 r. poz. 578 z późniejszymi zmianami)] lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiada doświadczenie
zawodowe przy co najmniej dwóch robotach polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie budynków użyteczności publicznej o wartości robót
budowlanych powyżej 700 000,00 zł brutto każde zadanie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 450 000,00 zł (słownie: czterysta
pięćdziesiąt tysięcy złotych) 2) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=62...
2 z 4 2015-04-30 14:55robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - okres gwarancji - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana klęską żywiołową,
przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmową wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwoleń 2) siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiająca wykonanie
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=62...
3 z 4 2015-04-30 14:55przedmiotu umowy w terminie lub zgodnie z warunkami SIWZ 3) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się
co najmniej równoważnymi uprawnieniami i spełniające warunki postawione w pkt. 6.2.3.2. SIWZ 4) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy, który będzie musiał być zaakceptowany przez Zamawiającego 5) zmiana obowiązującej stawki VAT 6) gdy zmianie uległy przepisy
prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; 7) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.goz.gogolin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Gminny Ośrodek Zdrowia w
Gogolinie ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podpisał:

Andrzej Mrowiec

 

PDFSIWZ.pdf (166,20KB)
DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (44,00KB)
DOCzałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (28,50KB)
DOCzałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (29,50KB)
DOCzałącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robot budowlanych.doc (37,00KB)
DOCzałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamowienia.doc (36,50KB)
DOCzałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.doc (30,50KB)
DOCzałącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.doc (31,00KB)
DOCzałącznik nr 8 do SIWZ - Zobow podm do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.doc (57,00KB)
PDFzałącznik nr 9 - Projekt umowy.pdf (98,59KB)
ZIPZałącznik nr 10.zip (32,49MB)
ZIPZałącznik nr 11.zip (775,18KB)
ZIPZałącznik nr 12.zip (4,31MB)
 

Odpowiedzi na zapytania:

PDFodpowiedź na pytania.pdf (228,98KB)
PDFzałącznik nr 1 - rysunek stóp fundamentowych.pdf (131,08KB)
PDFzałącznik nr 2 - zestawienie stali zbrojeniowej.pdf (144,22KB)
 

Zawiadomienie o wyborze oferty:

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf (37,98KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf (173,33KB)